top of page
GAC MASCLE + NIU editado_edited.jpg

L'espinós

Petit peix d'aigua dolça. Té altres noms: Escanyagats o punxoset. ​Presenta un conjunt de trets biològics i ecològics ben peculiars que el distingeixen d'altres peixos de Catalunya. Un seguit d'espines molt característiques al dors i al ventre li donen nom. No té escames, sinó unes plaques òssies a cada costat del cos. A l'època de reproducció té un dimorfisme sexual ben marcat, construeix nius i fa danses nupcials. També fa petites migracions. Si vols saber-ne més sobre aquesta espècie i les que l'acompanyen estigues atent al web i vine a col·laborar en les diverses activitats de voluntariat del projecte!

Can Gimferrer ortofoto editado_edited.png

Estat de conservació

L'espinós (Gasterosteus aculeatus) és un peix que viu a les aigües continentals i que està àmpliament distribuït per l'hemisferi nord. A Catalunya es considera una espècie en perill d'extinció, ja que moltes poblacions estan en regressió o fins i tot han desaparegut a les darreres dècades. A Girona es troba a les conques dels rius Ter, Fluvià, Muga, Daró i Tordera. També es troba a petits afluents d'aquests rius, els quals són objecte d'aquest projecte i li proporcionen un bon refugi. Per desgràcia les poblacions catalanes estan en regressió, i una mesura per a la seva conservació pot passar per crear estocs de reserva a pantans i basses de rec properes a poblacions naturals.

IMG_6010 editado_edited.jpg

Problemàtiques

Les poblacions d'espinós estan fragmentades i distribuïdes per diversos trams fluvials de les comarques gironines, sobretot en rieres mediterrànies ben conservades. La  sequera és una de les problemàtiques que està fent més mal a les espècies aquàtiques degut a que la tendència és que cada any hi hagi un estiatge més sever degut a la manca de pluges dels darrers anys. Les espècies forànees i la contaminació són també amenaces per a l'espinós i les espècies que l'acompanyen.

Vols ajudar en la preservació de les rieres mediterrànies?

PA180373 editado editado_edited.jpg

Amfibis

Aquests animals de costums nocturnes fan una funció ecològica molt important a les rieres mediterrànies, éssent preses de molts altres animals, però també depredadors de molts invertebrats. En la fase larvària, els capgrossos, també tenen una funció important a les rieres, ja que s'alimenten de matèria orgànica en descomposió i de productors primaris com ara algues i plantes aquàtiques. Els rius i petites zones humides rics amb amfibis, també hi solem trobar l'espinós.

P5080148 editado_edited.jpg

Rèptils aquàtics

Son de sang freda però necessiten assoleiar-se, com a bons rèptils. Tot i això, animals com la serp d'aigua (Natrix maura), la serp de collaret (Natrix astreptophora), la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) i la tortuga d'estany (Emys orbicularis) són animals amb costums aquàtics i que es poden trobar a les rieres on abunden altres vertebrats com petits peixos o larves d'amfibis, dels quals s'alimenten. 

P7170447 editado_edited.jpg

Invertebrats aquàtics

Aquest grup de fauna, així com els peixos i amfibis, és un bon bioindicador de la qualitat de l'hàbitat aquàtic. Si hi ha diversitat i abundància d'invertebrats aquàtics sabem que tenim un tram fluvial en bon estat de conservació. A més, són una peça clau de la xarxa tròfica de les rieres mediterrànies, ja que n'hi ha que són depredadors i d'altres que es comporten com a preses, de les quals se n'alimenta l'espinós i altres vertebrats.

Hàbitat Espinós_riera temporània_edited.jpg

Rieres mediterrànies

La major part de trams fluvials que ocupa l'espinós a Catalunya es caracteritzen pel seu fort caràcter mediterrani, amb una gran variabilitat de seu cabal. Els estiatges generalment molt severs. Per això, aquests ecositemes  presenten una elevada vulnerabilitat davant l’escenari actual de canvi climàtic, donat que s’ha previst que probablement tendiran a patir una intensificació creixent dels estiatges, fins al punt que moltes rieres podran eixugar-se completament cada any.

IMG_2323 editado_edited.jpg

Rius

L'espinós també el podem trobar als trams fluvials permanents, com ara el Ter o la Muga, on hi manté poblacions. Una avantatge respecte a les rieres mediterrànies és que aquests grans eixos fluvials no pateixen un estiatge tan sever. Per contra, en aquests rius ho tenen més complicat per assolir l'edat adulta. La competència pels recursos, la depredació per part d'altres peixos, i la contaminació provoquen que aquests ambients siguin subòptims per aquesta espècie.

PC190094 editado_edited.jpg

Recs i basses

Tot i que actualment hi és molt poc freqüent, l'espinós també pot ocupar recs, basses, estanys i zones humides diverses, incloent masses d'aigua artificials. De fet, per a algunes poblacions d'espinós, poden esdevenir l'única opció per a la seva conservació a llarg termini.  

bottom of page